Ajudes i mesures

Ajudes per a Autònoms, recollides en el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig

Noves prestacions per a autònoms

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

La prestació per cessament d’activitat

L’acord estableix que la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi estarà disponible a partir de l’1 de juny per als autònoms que a 31 de maig vinguessin percebent aquesta prestació i no hagin esgotat els períodes de prestació previstos.

D’aquesta manera, podran seguir percebent-la fins al 30 de setembre sempre que en el segon i tercer trimestre del l’any compleixin amb els requisits.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat a causa de l’Covid-19

Pel que fa a la prestació extraordinària per cessament d’activitat per la suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència de l’aprovació de mesures per contenir la Covid-19, els autònoms afectats tindran dret a una prestació econòmica, també a partir de l’1 de juny.

La quantia serà de l’70% de la base mínima de cotització i serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades el SMI.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat

Aquells que no compleixin els requisits per accedir a la prestació compatible amb l’activitat ni a l’cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària per cessament d’activitat. Aquesta prestació estarà dirigida a autònoms que exerceixen l’activitat i a 31 de maig de 2021 percebessin la prestació extraordinària per cessament d’activitat, però que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat anterior. Els requisits per a això són:

• Estar donat d’alta com a autònom.
• Estar a l’corrent de pagament de les cotitzacions.
• No tenir uns rendiments nets en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
• Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.

La quantia serà de l’50% de la base mínima que correspongui per l’activitat desenvolupada, i la prestació és incompatible amb: la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat; i amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social (llevat d’aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava).

La prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms de temporada

Finalment, l’acord a què han arribat Govern i agents socials també incorpora la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms de temporada.Los requisits per accedir-hi són:

• Acreditar que s’ha estat donat d’alta durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set al llarg de 2018 i 2019 (sempre que el marc temporal abasti un mínim de dos mesos entre juny i setembre d’aquests anys).
• No haver estat d’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent a més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre de 2021.
• No tenir uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros durant el segon i tercer trimestre d’aquest any.

En aquest cas, la quantia de la prestació serà l’equivalent a l’50% de la base mínima de cotització que li correspongui a l’autònom per l’activitat exercida.