Ajudes i mesures

Atur per artistes, recollit en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener

Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Mesures per a artistes treballadors per compte d’altri

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ATUR PER A ARTISTES (Disposició Transitòria Cinquena)

1. Les sol·licituds de prestació extraordinària d’atur per a artistes, que es troben pendents de resolució a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es resoldran d’acord amb el que estableix aquest.

2. En el cas que les sol·licituds ja haguessin estat resoltes favorablement a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, sense que s’hagués esgotat la prestació, es reconeixerà d’ofici l’ampliació en els termes en què va ser concedida.

3. Els beneficiaris que hagin esgotat la prestació extraordinària per desocupació per a artistes, a la data d’1 de febrer, podran presentar nova sol·licitud, per al reconeixement del seu dret en els termes en què va ser concedida.

Recordem que la data legal d’atur a l’efecte d’aquesta prestació és el 14 de març de l’any 2020, de manera que el període en què cal acreditar els dies mínims d’altes segueix sent el període entre el 14 de març de 2019 i el 14 de març de l’any 2020.