Ajudes i mesures

Prestació extraordinària d’atur per a artistes

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ATUR PER A ARTISTES
(DisposiciónTransitoria Primera, Disposició Final Segona)

Les sol·licituds de prestació extraordinària d’atur per a artistes, que es troben pendents de resolució a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es resoldran d’acord amb el que estableix aquest.

En el cas que les sol·licituds ja haguessin estat resoltes favorablement a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, sense que s’hagués esgotat la prestació o el subsidi, es reconeixerà d’ofici l’ampliació de la seva durada, d’acord amb el que preveu en el mateix.

Els beneficiaris als quals, a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, se’ls hagués denegat o haguessin esgotat les prestacions o subsidi podran presentar nova sol·licitud, per al reconeixement del seu dret pel període previst en el mateix.

Els artistes en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, podran continuar percebent fins al 30 de setembre de 2021

La prestació és incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública. El dret a la percepció de la prestació se suspendrà, un cop reconegut, mentre el titular de el dret realitzi un treball per compte propi o per compte d’altri. La suspensió de l’esmentat dret suposa la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà un cop finalitzat el treball, pel temps que resti de el període de percepció que correspongui i com a màxim fins al 30 de setembre de 2021.

Tenen dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació per a artistes també fins al 30 de setembre, aquells artistes que no haguessin accedit a aquest amb anterioritat i, en el període comprès entre l’11 de juny del 2020 i el 31 de maig de 2021 , acreditin cinc dies d’alta a la Seguretat Social en el Règim General d’Artistes.