Actualitat

Reforma laboral 2022: nova normativa per a artistes i professionals del sector

S’ha publicat el 23 de març, mitjançant Reial decret llei 5/2022, de 22 de març, la modificació de la normativa reguladora de la relació laboral de caràcter especial dels artistes en espectacles públics, establerta en el Reial decret 1435/1985, d’1 d’agost. Mitjançant aquesta nova regulació, que entrés en vigor el 31 de març de 2022, s’inclou dins de la relació laboral especial al personal auxiliar i tècnic, i es crea una modalitat de contractació de durada determinada específica.

D’aquesta manera, s’ha elaborat un nou model de clàusula específica dels contractes de durada determinada que servirà per a donar cobertura tant a artistes com a tècnics/ques i personal auxiliar. Aquest contracte es denomina: “Contracte artístic de durada determinada de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars”.

Al model que serveix per a donar cobertura a aquests nous contractes se li assignessin els codis 407 i 507, segons la contractació sigui a temps complet o a temps parcial. Aquest model ja està elaborat i s’incorporarà, a partir del 31 de març pròxim, com a clàusules específiques del model de contracte temporal publicat en la pàgina web per a la seva formalització per escrit una vegada que hagi entrat en vigor la modificació del Reial decret 1435/1685, d’1 d’agost.

D’altra banda, està sent objecte del corresponent desenvolupament i ajust tècnic per a poder efectuar la comunicació en l’aplicació Contrat@. Fins que no estigui disponible en Contrat@ la comunicació d’aquests contractes 407/507, aquesta s’haurà d’efectuar utilitzant el codi 990 (altres contractes). Quan el desenvolupament en l’aplicació es materialitzi, els contractes comunicats fins a aquest moment amb el codi 990, es podran equiparar als nous codis establerts.

A més, pots consultar el RDL 5/2022 íntegrament aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/22/5