Axudas e medidas

Axudas para autónomos, incluídas no Real decreto lei 11/2021, do 27 de maio

Novas funcións para os autónomos

Real decreto lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos.

Prestación por cesamento da actividade

O acordo establece que a prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia estará dispoñible a partir do 1 de xuño para os autónomos que estivesen percibindo a dita prestación o 31 de maio e que non esgotasen os períodos de prestación previstos.

Deste xeito, poderán seguir recibíndoo ata o 30 de setembro sempre que cumpran os requisitos do segundo e terceiro trimestre do ano.

A prestación extraordinaria por cesamento da actividade debida ao Covid-19

En canto á prestación extraordinaria por cesamento da actividade por suspensión temporal da actividade como consecuencia da aprobación de medidas para conter o Covid-19, os autónomos afectados terán dereito a unha prestación económica, tamén a partir do 1 de xuño.

O importe será do 70% da base mínima de cotización e será incompatible coa percepción dunha remuneración polo desenvolvemento do traballo dun empregado, a non ser que os ingresos por traballo ocupado sexan inferiores a 1,25 veces o SMI.

A prestación extraordinaria por cesamento da actividade

Aqueles que non cumpran os requisitos para acceder á prestación compatible coa actividade ou o cesamento ordinario, poderán solicitar unha prestación extraordinaria por cesamento da actividade. A dita prestación irá dirixida aos autónomos que desenvolvan a actividade e a partir do 31 de maio de 2021 recibiron a prestación extraordinaria por cesamento da actividade, pero que poden non causar o dereito á prestación ordinaria do cesamento previo da actividade. Os requisitos para iso son:

• Estar dado de alta como autónomo.
• Estar ao día no pago das cotizacións.
• Non ter rendementos netos no segundo e terceiro trimestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
• Acreditar no segundo e terceiro trimestre de 2021 unha renda computable tributaria á do primeiro trimestre de 2020.

A contía será do 50% da base mínima que corresponde á actividade desenvolvida, e a prestación será incompatible con: a percepción dunha remuneración polo desenvolvemento do traballo dun empregado; coa realización doutra actividade por conta propia; coa percepción dos ingresos dunha empresa; e coa percepción dunha prestación da Seguridade Social (excepto a que recibiu o beneficiario porque era compatible co desempeño da actividade que realizaba).

A prestación extraordinaria por cesamento da actividade para autónomos estacionais

Finalmente, o acordo alcanzado polo goberno e os axentes sociais tamén incorpora a prestación extraordinaria por cesamento de actividade para autónomos en tempada. Os requisitos para acceder a ela son:

• Probe que estivo rexistrado durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete ao longo de 2018 e 2019 (sempre que o prazo abranga un mínimo de dous meses entre xuño e setembro destes anos).
• Non ter sido dado de alta como empregado no réxime da Seguridade Social correspondente a máis de 60 días durante o segundo e terceiro trimestre de 2021.
• Non ter ingresos netos tributables superiores a 6.650 euros durante o segundo e terceiro trimestre deste ano.

Neste caso, o importe da prestación será equivalente ao 50% da base mínima de cotización que corresponde aos autónomos pola actividade realizada.