Axudas e medidas

Prestación extraordinaria por desemprego para artistas

Real decreto lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR PARO PARA ARTISTAS
(Disposición transitoria primeira, disposición final segunda)

As solicitudes de prestación extraordinaria de desemprego para artistas, que están pendentes de resolución á entrada en vigor deste real decreto lei, resolveranse segundo o disposto neste.

No caso de que as solicitudes xa foran resoltas favorablemente á entrada en vigor deste real decreto lei, sen que se esgotase a prestación ou subvención, recoñecerase de oficio a prórroga da súa duración, de conformidade co disposto no o mesmo.

Os beneficiarios que, na data de entrada en vigor deste real decreto lei, foran denegados ou esgotaran as prestacións ou subvencións poderán presentar unha nova solicitude, para o recoñecemento do seu dereito durante o período previsto nel.

Os artistas en representacións públicas que tivesen dereito a un acceso extraordinario a prestacións económicas por desemprego poden seguir recibíndoas ata o 30 de setembro de 2021

A prestación será incompatible coa realización de actividades por conta propia ou como empregado ou coa percepción de calquera outra prestación, renda mínima, renda de inclusión, salario social ou axudas similares outorgadas por calquera Administración pública. O dereito a percibir a prestación suspenderase, unha vez recoñecido, mentres o titular do dereito realice traballos por conta propia ou como empregado. A suspensión do devandito dereito suporá a interrupción do pagamento da prestación, que se retomará unha vez rematada a obra, durante o tempo restante no período de percepción correspondente e como máximo ata o 30 de setembro de 2021.

Os artistas que non accederon a ela previamente terán dereito a un acceso extraordinario ás prestacións económicas por desemprego dos artistas ata o 30 de setembro de 2021. Certifique cinco días de alta na Seguridade Social no Réxime Xeral de Artistas.